ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG

Taxi Hoàng Hà thu thập thông tin về bạn khi bạn sử dụng các ứng dụng trên điện thoại di động, trang web và các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến khác của chúng tôi (gọi chung là "Dịch Vụ") và thông qua các mối tương tác và thông tin liên lạc khác mà bạn có với chúng tôi. Đối với những người cư trú tại Việt Nam , Dịch Vụ được cung cấp bởi Taxi Hoàng Hà và Điều Khoản Sử Dụng này (" ĐKSD ") áp dụng cho các thông tin được thu thập và sử dụng bởi Taxi Hoàng Hà (sau đây gọi là " Taxi Hoàng Hà " hoặc "chúng tôi").

1. Phạm Vi và Ứng Dụng

ĐKSD này áp dụng cho các tài xế và bất kỳ người nào khác sử dụng nền tảng được cấp phép bởi Taxi Hoàng Hà (gọi chung là "Tài Xế", hoặc gọi riêng là "bạn") và cư trú tạ i Việt Nam . ĐKSD này không áp dụng cho các Tài Xế cư trú ngoài lãnh thổ Việt Nam . ĐKSD này cũng không áp dụng cho những người (ví dụ như tài xế) sử dụng ứng dụng hoặc Dịch Vụ của chúng tôi để yêu cầu dịch vụ vận chuyển, giao hàng hoặc các dịch vụ khác theo yêu cầu khác ("Người Dùng"). Nếu bạn tương tác với Dịch Vụ trong vai trò là cả Người Dùng và Tài Xế, các tuyên bố về quyền riêng tư tương ứng áp dụng cho các mối tương tác khác nhau của bạn.

2. Thu Thập Thông Tin

a, Thông Tin mà Bạn Cung Cấp cho Chúng Tôi

Chúng tôi thu thập các thông tin mà bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn tạo, chỉnh sửa, hoặc đăng nhập vào tài khoản của bạn, yêu cầu hỗ trợ từ chúng tôi, chấp thuận kiểm tra lý lịch, gửi thông tin về xe hoặc bảo hiểm của bạn, hoặc giao tiếp với chúng tôi theo các khác. Những thông tin này có thể bao gồm: tên, email, số điện thoại, địa chỉ bưu điện, ảnh hồ sơ, thông tin thanh toán, thông tin đăng ký xe, thông tin về bảo hiểm, thông tin giấy phép lái xe, và các thông tin khác mà bạn có thể chọn cung cấp.

b, Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập Thông Qua Việc Sử Dụng Các Dịch Vụ của Bạn

Khi bạn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin về bạn theo các danh mục nói chung sau đây:

c, Thông Tin Quan Trọng Về Quyền Hạn Truy Cập Nền Tảng

Hầu hết các nền tảng di động (iOS, Android, v.v.) đã xác định một số loại dữ liệu thiết bị mà các ứng dụng không thể truy cập mà không có sự chấp thuận của bạn. Và những nền tảng này có hệ thống xin phép truy cập khác nhau để có được sự chấp thuận của bạn. Nền tảng iOS sẽ cảnh báo bạn trong lần đầu tiên ứng dụng Uber muốn xin phép truy cập vào một số loại dữ liệu và sẽ để cho bạn chấp thuận (hoặc không chấp thuận) yêu cầu đó. Các thiết bị Android sẽ thông báo cho bạn về những quyền hạn truy cập mà ứng dụng Uber tìm kiếm trước khi bạn sử dụng ứng dụng này lần đầu tiên, và việc bạn sử dụng ứng dụng này có nghĩa là bạn chấp thuận.

d, Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập Từ Các Nguồn Khác

Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin từ các nguồn khác và kết hợp chúng với các thông tin mà chúng tôi thu thập được thông qua Dịch Vụ của chúng tôi. Ví dụ:

3. Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin chúng tôi thu thập về bạn để: